logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 
1.    w sekretariacie uczniowskim:
-    Rejestr wydanych zaświadczeń.
-    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
-    Rejestr zawartych umów z młodocianymi pracownikami.
-    Rejestr dzienników i arkuszy ocen .
-    Rejestr wydanych świadectw i dyplomów.
-    Dziennik uczniów.
-    Rejestr wyjść pracowników w godzinach pracy.
-    Księga druków ścisłego zarachowania.
-    Rejestr wydanych zaświadczeń na pobór.
-    Wykaz spisów zdawczo- odbiorczych.
-    Rejestr pieczątek i pieczęci.
-    Rejestr nieodebranych świadectw.
 
2.    w sekretariacie dyrektora szkoły:
-    Dziennik korespondencyjny.
-    Księga zarządzeń.
-    Ewidencja delegacji służbowych.
-    Książki kontroli.
3.    na samodzielnym stanowisku do spraw kadr:
-    Rejestry pracowników.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-10-21 00:06:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-10-21 00:07:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-10-21 00:07:04)