logo
ucho   logo bip

KIEROWNIK

OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W KOŚCIANIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego

w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie

 

1. Nazwa i adres jednostki:                             

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie,

ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

księgowy

 

 3. Wymagania niezbędne:

    1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

    2)    posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie z  pełni praw publicznych,

    3)    spełnia jeden z poniższych warunków:

         - wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

         - wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne oraz co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości,

         - wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

         - certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

    4)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    5)   nieposzlakowana opinia. 

 

4. Wymagania dodatkowe:

     1)   znajomość programów finansowo - księgowych,

     2)   znajomość prawa z zakresu finansów publicznych,

     3)   znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

     4)   znajomość zasad rachunkowości,

     5)   znajomość zasad finansowania pomocy społecznej zwłaszcza ośrodków wsparcia,

     6)   dokładność, staranność, umiejętności analityczne,

     7)   odpowiedzialność,  komunikatywność,  kreatywność,  umiejętność   pracy  w   zespole,

     8)   nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,

     9)   wysoka kultura osobista. 

 

5.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    1) realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    2) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

    3) prowadzenie rozliczeń bankowych,

    4) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych,

    5) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości rozliczania środków z dotacji,

    6) prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych,  z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz statystycznych,

    7) przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we  współpracy z głównym księgowym,

    8) zastępowanie głównego księgowego,

    9) doskonalenie metod pracy.

 

6.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa, siedząca, wykonywana w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, w budynku przy ul. Gostyńskiej 52.

Stanowisko pracy związane jest z pracą na komputerze.

Praca jednozmianowa w 1/2 wymiarze czasu pracy (po dodatkowych uzgodnieniach istnieje możliwość zatrudnienia na cały etat)

Proponowany termin zatrudnienia – 1 lipiec 2019r.

 

7.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekroczył 6 %. 

  8.  Wymagane dokumenty:

    1)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

    3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

    4) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie był prawomocnie skazany  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo   skarbowe,

    5) kandydat może dołączyć list motywacyjny i cv.  

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:     

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Ośrodku Wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie" w terminie do dnia 7 czerwca 2019r. godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie  ul. Gostyńska 52 64-000 Kościan.

Ostateczny termin złożenia ofert mija w dniu 7 czerwca 2019r. godz. 15.00.  Dotyczy to również ofert przekazanych w formie przesyłek pocztowych, gdzie termin zachowany zostanie zgodnie z doręczeniem, nie nadaniem przesyłki w placówce pocztowej,

Aplikacje niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

10.  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wiem, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi reprezentowany przez Kierownika Panią Kingę Poniży,
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Paweł Pawlak, adres e -mail: iodosrodek@wp.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy,
 5. Dane osobowe mogą  być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  30 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo w przypadku zatrudnienia na okres na jaki osoba zostanie zatrudniona po ustaniu zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania,
 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą odrzucenia oferty,
 11. Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem,
 12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Dodatkowe informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl / oraz na tablicy informacyjnej w budynku, w którym mieści się siedziba Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi   w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 52.