logo
ucho   logo bip

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIANIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

    księgowy

3. Wymagania niezbędne:

    1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

    2)    posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie z  pełni praw

           publicznych,

    3)    wykształcenie wyższe ekonomiczne,

    4)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

          oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    5)   nieposzlakowana opinia. 

 

4. Wymagania dodatkowe:

     1)   znajomość programów finansowo – księgowych,

     2)   znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

     3)   znajomość zasad rachunkowości,

     4)   znajomość zasad finansowania z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

           pieczy zastępczej,

     5)   znajomość    przepisów    dotyczących    zasad   wykorzystywania   unijnych   środków

           finansowych na realizację różnych programów,

     6)   co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości

     7)   dokładność, staranność, umiejętności analityczne,

     8)   odpowiedzialność,  komunikatywność,  kreatywność,  umiejętność   pracy  w   zespole,

     9)   nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,

   10)   wysoka kultura osobista. 

5.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

3)      prowadzenie rozliczeń bankowych,

4)      sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych,

5)      sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości rozliczania środków unijnych,

6)      sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej PFRON,

7)      prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz statystycznych,

8)       doskonalenie metod pracy.

 

6.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa, siedząca, wykonywana w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, w budynku przy ul. Gostyńskiej 38.

Stanowisko pracy związane jest z pracą na komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

7.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia przekroczył 6 %. 

 

8.      Wymagane dokumenty:

1)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,
       uprawnienia,

4)    oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność

       do   czynności   prawnych   oraz  że   nie  był  prawomocnie  skazany  wyrokiem  sądu  za

       umyślne   przestępstwo   ścigane  z   oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo

       skarbowe,

5)    oświadczenie   kandydata  o  treści  „ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych

       osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu

        rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych       

       ( Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)”,

6)     kandydat może dołączyć list motywacyjny i cv.  

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:     

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie” w terminie do dnia 18 marca 2016r. godz. 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38 64-000 Kościan.

Ostateczny termin złożenia ofert mija w dniu 18 marca 2016r. godz. 15.00 Dotyczy to również ofert przekazanych w formie przesyłek pocztowych.

Aplikacje niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

10.  Dodatkowe informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl / oraz na tablicy informacyjnej w budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.