logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego

 

 

                                                                                                                                Kościan, dnia 10.01.2018 r.

 

PUP.I. - 1100-1/PS/18

                                                     Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

                                                    OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

ul .Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8

64- 000 KOŚCIAN

 

 

1.

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

Ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8

64- 000 KOŚCIAN

tel. 065-512-10-55

 

 

 

 

 

2.

Określenie stanowiska urzędniczego

radca prawny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

 

3.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 

3.1.

Niezbędne wymagania

Wziąć udział w naborze może osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli znajomość języka polskiego przez kandydata jest potwierdzona dokumentem określonym w przepisach  o służbie cywilnej;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

5)       cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6)       posiada wykształcenie wyższe prawnicze;

7)       posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych;

8)       posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny w jednostce administracji publicznej (rządowej lub samorządowej);

9)       posiada wiedzę zawodową umożliwiającą realizację powierzonych zadań, w tym bardzo dobrą znajomość :

-        Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-        prawa cywilnego  i postępowania cywilnego,

-        prawa pracy,

-        orzecznictwa w w/w działach prawa,

-        ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy,

-        ustawy - Prawo zamówień publicznych,

-        ustawy o finansach publicznych,

 

10)  posiada :

 • umiejętność obsługi komputera oraz dobrą znajomość środowiska Windows, programu Microsoft Word oraz obsługi Internetu;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • umiejętność bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
 • umiejętność reprezentowania pracodawcy;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • umiejętność współpracy;

 11) jest osobą:

 • odpowiedzialną;
 • dokładną i rzetelną;
 • lojalną i zaangażowaną w pracę;
 • odporną na stres.

 

3.2.

Dodatkowe wymagania
( wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

 

·         znajomość programów prawniczych, w szczególności programu Lex Wolters Kluwer

·         doświadczenie zawodowe jako radca prawny w wojewódzkim lub powiatowym urzędzie pracy,

 

4.

 

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego:

1)       prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy lub Starosty Kościańskiego (zastępstwo procesowe) przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi;

2)       nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym;

3)       obsługa prawna Powiatowego Urzędu Pracy;

4)       sporządzanie opinii prawnych;

5)       przygotowywanie pism procesowych;

6)       udzielanie porad i konsultacji w zakresie spraw prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy;

7)       opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;

8)       opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Starosty Kościańskiego i Zarządu Powiatu, jeżeli projekty te przygotuje Powiatowy Urząd Pracy,

9)       opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, porozumień, decyzji i postanowień administracyjnych, projektów statutów i regulaminów;

10)   opiniowanie i parafowanie przygotowanych umów dotyczących finansowania działań aktywizacyjnych realizowanych przez Urząd, w szczególności umów o dofinansowanie i refundacje;

11)   udzielanie pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów

12)   informowanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o zmianach zachodzących w obowiązujących przepisach prawnych

13)   opiniowanie spraw ze stosunku pracy;

14)   wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych.

 

5.

Wymagane dokumenty

1.      CV;

2.      list motywacyjny;

3.      w przypadku obywateli Unii Europejskiej nie posiadających obywatelstwa polskiego lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kserokopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzającego znajomość języka polskiego;

4.      kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

5.      kserokopia dokumentu  potwierdzającego wpis na listę radców prawnych;

6.      kserokopia dokumentów ( np.: świadectw pracy) potwierdzających co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny w jednostkach administracji publicznej;

7.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;

8.      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór - załącznik do ogłoszenia);

9.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór - załącznik do ogłoszenia);

10.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór - załącznik do ogłoszenia);

11.  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (wzór - załącznik do ogłoszenia);

12.  oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, a stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór (wzór - załącznik do ogłoszenia);

13.  oświadczenie „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922)"; (wzór - załącznik do ogłoszenia);

14.  oświadczenie „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych              (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) (wzór - załącznik do ogłoszenia);

 

CV,  list motywacyjny i kwestionariusz osobowy oraz w/w oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o pracę.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

 

 

 

6.

Określenie terminu i miejsca składnia dokumentów

Dokumenty należy składać do 22.01.2018 r., do godz.11.00, osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego  8 , 64-000 Kościan  z dopiskiem „Oferta pracy" lub przesłać  pocztą na w/w adres. W przypadku przesłania dokumentów pocztą dokumenty muszą być dostarczone do Powiatowego Urzędu Pracy do 22.01.2018 r. do godz.11.00. Dokumenty nie mogą być złożone za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.  Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

7.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Powiatowy Urząd Pracy zamierza zatrudnić radcę prawnego  w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/4 etatu tj. radca prawny będzie zobowiązany świadczyć na rzecz Urzędu prace 2 godziny dziennie i przeciętnie 10 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc. W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 radca prawny będzie zobowiązany wykonywać pracę 2 dni w tygodniu, co najmniej  2 godziny dziennie.

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej przy obsłudze komputera i urządzeń biurowych. W czasie pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  praca będzie wykonywana w pomieszczeniu przeznaczonym dla w/w stanowiska spełniającym wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika pracy będzie wymagała przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy piętrami) - budynek dwupiętrowy, bez windy.

 

Radca prawny będzie wynagradzany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786  z późn. zm.).

 

8.

Informacje dodatkowe

 • Kandydaci, którzy złożą dokumenty będą oceniani na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń, dokumentów oraz na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie lub listownie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, Kościan, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8.
 • Dokumenty złożone przez kandydatów którzy nie zostali wybrani, będą zwracane na wniosek zainteresowanego. Po dokumenty te zainteresowany musi zgłosić się osobiście oraz potwierdzić ich odbiór na piśmie.
 • Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, zostaną zanonimizowane lub zniszczone.
 • Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć aktualne, wydane nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy, przed datą zatrudnienia, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Warunkiem zatrudnienia osoby wybranej w ramach naboru jest stwierdzenie, na podstawie skierowania Urzędu przez lekarza medycyny pracy, że osoba te jest zdolna do pracy na stanowisku radcy prawnego.

 

9.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) wyniósł więcej niż 6 % .

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Kościanie

Ewa Beba

 

Załącznik -  kwestionariusz osobowy.pdf

Załącznik - kwestionariusz osobowy.word

Załącznik - oświadczenie 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2018-01-10 12:32:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2018-01-10 12:34:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2018-01-10 14:28:22)