logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 26.09.2018 r.

 

 

PUP.I. - 1100-2/PS/18

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

ul .Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8

64- 000 KOŚCIAN
 

1.

Nazwa i adres jednostki

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

Ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8

64-000 Kościan

tel. 065-512-10-55

2.

Określenie stanowiska urzędniczego

 

Specjalista ds. programów - stażysta

 

3.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 

3.1.

Niezbędne wymagania                        

Wziąć udział w naborze może osoba, która:

1.    posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli znajomość języka polskiego przez kandydata jest potwierdzona dokumentem określonym w przepisach  o służbie cywilnej;

2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

5.   cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6.    posiada wykształcenie wyższe;

7.    posiada wiedzę zawodową umożliwiającą realizację powierzonych zadań, w tym dobrą znajomość:
-   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018  poz. 1265, późn. zm.),

 -    rozporządzenia    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO),

8.    posiada

       -     umiejętność obsługi komputera oraz dobrą znajomość   środowiska Windows, pakietu MS Office oraz obsługi Internetu;

       -     umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;

       -     umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;

       -     umiejętność współpracy;

 

3.2.

Dodatkowe wymagania                    ( wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

1.    znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,

2.    posiada umiejętność pracy z klientem,

3.    jest osobą:

       -     odpowiedzialną;

       -     dokładną i rzetelną;

       -     lojalną i zaangażowaną w pracę;

       -     odporną na stres.  

            4.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

1. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

    a) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i wprowadzanie zmian do projektów wynikających z ich realizacji,

    b) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie w/w projektów,

    c) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji w/w projektów,

    d) monitoring realizacji w/w projektów.

2. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania bezrobotnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

a)      przyjmowanie wniosków oraz sprawdzanie ich kompletności,

b)      weryfikacja informacji zawartych we wniosku, w tym przeprowadzenie wizyty u bezrobotnych,

c)      przygotowywanie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia wniosków.

3. Prowadzenie spraw dotyczących  organizacji staży i prac interwencyjnych:

a)    przyjmowanie wniosków oraz sprawdzanie ich kompletności,

b)    przygotowywanie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia wniosków,

4. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki i pozyskiwanie informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania PUP.

5. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i podpisywanie dowodów księgowych dotyczących operacji gospodarczych z zakresu realizowanych zadań również w zakresie wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego).

6. Stała współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności pozyskiwanie ofert pracy dotyczących staży i prac interwencyjnych, a także ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników, pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie realizowanych w ramach projektów.

7. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

8.  Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

5.

Wymagane dokumenty

1.    CV;

2.    list motywacyjny;

3.    w przypadku obywateli Unii Europejskiej nie posiadających obywatelstwa polskiego lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kserokopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzającego znajomość języka polskiego;

4.    kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

5.    kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego innego dowodu tożsamości,

6.    w przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy do dokumentu dołączyć jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego;

7.    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór - załącznik do ogłoszenia);

8.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór - załącznik do ogłoszenia);

9.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór - załącznik do ogłoszenia);

10.  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (wzór - załącznik do ogłoszenia);

11.  oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, a stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór (wzór - załącznik do ogłoszenia);

12.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;

13.  oświadczenie „Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli wygram nabór, to informacja  o  wyniku  naboru, zawierająca moje dane osobowe, będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, Kościan, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) (wzór - załącznik do ogłoszenia);

14.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z  ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz.1260 z późn. zm.)".

        List motywacyjny, życiorys- curriculum vitae, kwestionariusz osobowy oraz w/w oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o pracę w Urzędzie.

6.

Określenie terminu i miejsce składania dokumentów

      Dokumenty należy składać do 10.10.2018 r., do godz.11.00, osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8,
64-000 Kościan  z dopiskiem „Oferta pracy" lub przesłać  pocztą na w/w adres. W przypadku przesłania dokumentów pocztą dokumenty muszą być dostarczone do Powiatowego Urzędu Pracy do 10.10.2018 r. do godz.11.00. Dokumenty nie mogą być złożone za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.  Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

7.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

      W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dla osoby podejmującej  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w czasie trwania umowy na czas określony zostanie zorganizowana służba przygotowawcza kończąca się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
Powiatowy Urząd Pracy zamierza zatrudnić specjalistę do spraw programów - stażystę, który będzie zobowiązany świadczyć prace na rzecz Urzędu 8 godzin dziennie
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc,
w  siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8.  Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej przy obsłudze komputera i urządzeń biurowych. W czasie pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  praca będzie wykonywana w pomieszczeniu przeznaczonym dla w/w stanowiska spełniającym wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika pracy będzie wymagała przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy piętrami) - budynek dwupiętrowy, bez windy.

8.

Dodatkowe informacje

  • Kandydaci w trakcie naboru będą oceniani na podstawie testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikują  się  do  dalszego  etapu  naboru  zostaną  telefonicznie  lub  listownie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
  • Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Biuletynu Informacji  Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, Kościan, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8. Informacja o wyniku naboru, będzie zawierała informację o imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
  • Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został wybrany mogą być zwrócone kandydatowi za pokwitowaniem, przy czym pięciu najlepszych kandydatów może odebrać dokumenty dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Dokumenty należy odebrać osobiście i za pokwitowaniem. Po upływie w/w 3 miesięcy nieodebrane dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, zostaną przez Urząd zniszczone.
  • Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć aktualne, wydane nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy, przed datą zatrudnienia, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Warunkiem zatrudnienia osoby wybranej w ramach naboru jest stwierdzenie, na podstawie skierowania Urzędu przez lekarza medycyny pracy, że osoba ta jest zdolna do pracy na stanowisku.

9.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przeprowadzającej nabór.

      W sierpniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 r., poz. 511 z późn. zm.) wyniósł  więcej niż 6 %.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Kościanie

 

Ewa Beba

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (PDF)
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (RTF)
Załącznik nr 3 - Oświadczenia do naboru (PDF)

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób ubiegających się o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie z siedzibą w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, tel. 65 512-10-55 wew. 200;

2)    może skontaktować się Pani/Pan z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie za pośrednictwem poczty elektronicznej - iod@koscian.praca.gov.pl  lub pod numerem telefonu 65 512-10-55 wew. 253;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przez Urzędu zadań w zakresie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

4)     Pani/Pana dane jako informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisu prawa, w szczególności w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.). W przypadku wygrania naboru informacja o wyniku naboru, upowszechniona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy   http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy będzie zawierała imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowym Urzędu Pracy w Kościanie;

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz poza zakresem wymaganym przepisami prawa usunięcia ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

7)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba, która wbrew obowiązkowi nie poda danych osobowych nie może starać się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

   
   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosław Wilk (2018-09-26 12:58:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosław Wilk (2018-09-26 13:14:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2018-09-26 14:08:13)