logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego-stażysty

                                                                                                                                                                                                                                                                             Kościan, dnia 13.05.2019 r.

 

PUP.I. - 1100-1/PS/19

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

ul .Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8

64- 000 KOŚCIAN

 

1.

Nazwa i adres jednostki

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

64- 000 Kościan

tel. 65-512-10-55

2.

Określenie stanowiska urzędniczego

DORADCA ZAWODOWY- STAŻYSTA

3.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 

3.1.

Niezbędne wymagania                        

Wziąć udział w naborze może osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli znajomość języka polskiego przez kandydata jest potwierdzona dokumentem określonym w przepisach  o służbie cywilnej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
  5.   cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  6. posiada wykształcenie wyższe;
  7. posiada wiedzę zawodową umożliwiającą realizację powierzonych zadań, w tym dobrą znajomość:
  -   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1265, późn. zm.),
  -    rozporządzenia    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO),
  8.posiada umiejętność obsługi komputera oraz dobrą znajomość   środowiska Windows, pakietu MS Office oraz obsługi Internetu; 

 

3.2.

Dodatkowe wymagania                    ( wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

 

 1. Pełnienie funkcji/wykonywanie zadań doradcy klienta w publicznych służbach zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.1265 z późn.zm.)
 2. Posiadanie :

a)    umiejętności pracy z klientem;

b)    umiejętności planowania i organizowania własnej pracy;

c)    umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji;

d)    umiejętności współpracy.

            4.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

1.Udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w szczególności:

a)udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia,

b)badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c)inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
i poszukujących pracy,

d) udzielanie porad indywidualnych mających na celu rozwiązanie problemu zawodowego,

e)kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia.

2.Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez porady indywidualne.

3.Opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.

4.Stała opieka nad bezrobotnymi i poszukującymi pracy, w szczególności przygotowywanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania.

5.Dokumentowanie pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, przede wszystkim w formie elektronicznej.

 

5.

Wymagane dokumenty

 1. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór - załącznik nr 1 do ogłoszenia);
 2. CV z oświadczeniem, że „Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych .”
 3. w przypadku obywateli Unii Europejskiej nie posiadających obywatelstwa polskiego lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kserokopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzającego znajomość języka polskiego;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 5. w przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy do dokumentu dołączyć jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
 6. oświadczenie o obywatelstwie  ( załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 9. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinii (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 10. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;
 11. oświadczenie „Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli wygram nabór, to informacja  o  wyniku  naboru, zawierająca moje dane osobowe, będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, Kościan, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.”

Curriculum vitae, oraz w/w oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o pracę w Urzędzie.

6.

Określenie terminu i miejsce składania dokumentów

      Dokumenty należy składać do 27.05.2019 r., do godz.11.00, osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan z dopiskiem „Oferta pracy” lub przesłać  pocztą na w/w adres. W przypadku przesłania dokumentów pocztą dokumenty muszą być dostarczone do Powiatowego Urzędu Pracy do 27.05.2019 r. do godz.11.00. Dokumenty nie mogą być złożone za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej. Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.     

7.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

a)          W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dla osoby podejmującej  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w czasie trwania umowy na czas określony zostanie zorganizowana służba przygotowawcza kończąca się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kolejna umowa będzie zawarta na czas określony.

b)            Z osobą, która były już zatrudniona na stanowisku urzędniczym, pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy.

c)            Urząd zastrzega, że kolejne umowy też mogą być zawarte na czas określony.

d)            Powiatowy Urząd Pracy zamierza zatrudnić doradcę zawodowego - stażystę, który będzie zobowiązany świadczyć pracę na rzecz Urzędu 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8.

Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej przy obsłudze komputera i urządzeń biurowych. W czasie pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy praca będzie wykonywana w pomieszczeniu przeznaczonym dla w/w stanowiska spełniającym wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika pracy będzie wymagała przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy piętrami) - budynek dwupiętrowy, bez windy.

8.

Dodatkowe informacje

 • Kandydaci w trakcie naboru będą oceniani na podstawie testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikują  się  do  dalszego  etapu  naboru  zostaną  telefonicznie  lub  listownie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 • Informacja o wyniku naboru będzie  umieszczona na stronie  internetowej  Biuletynu Informacji  Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, Kościan, ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8. Informacja o wyniku naboru, będzie zawierała informację - imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 • Kandydat wyłoniony w drodze konkursu jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć aktualne, wydane nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy, przed datą zatrudnienia, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Warunkiem zatrudnienia osoby wybranej w ramach naboru jest stwierdzenie, na podstawie skierowania Urzędu przez lekarza medycyny pracy, że osoba ta jest zdolna do  pracy na stanowisku doradcy zawodowego - stażysty.

9.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przeprowadzającej nabór.

      W kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018 r., poz. 511 z późn. zm.) wyniósł  więcej niż 6 %.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Kościanie

 

Ewa Beba

 

 

 

Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy kandydata doc.

 

Załącznik nr 2 – oświadczenia doc.

 

Załącznik nr 2 - oświadczenia  pdf.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób ubiegających się o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że w przypadku wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy :

 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie z siedzibą w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, tel. 65 512-10-55 wew. 200;

2)    może skontaktować się Pani/Pan z inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie za pośrednictwem poczty elektronicznej - iod@koscian.praca.gov.pl  lub pod numerem telefonu 65 512-10-55 wew. 253;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przez Urzędu zadań w zakresie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) i ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

4)     Pani/Pana dane jako informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisu prawa, w szczególności w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.). W przypadku wygrania naboru informacja o wyniku naboru, upowszechniona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy   http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl// oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy będzie zawierała imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowym Urzędu Pracy w Kościanie;

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych po upływie okresu wynikającego z Wykazu Rzeczowego Akt obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie;

7)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba, która wbrew obowiązkowi nie poda danych osobowych nie może starać się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Ruta (2019-05-14 07:57:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (0)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2019-05-14 10:32:35)