logo
ucho   logo bip

 

Kościan, dnia 16 października 2015 r.

 

 

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. administracyjno-technicznych i ochrony środowiska

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan,

tel. 065 512 74 18, fax. 65 511 74 90

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na ww. stanowisku pracy):

1)      obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,  

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz osoba korzysta z pełni praw publicznych,

3)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. administracyjno-technicznych i ochrony środowiska,

4)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku pracy) :

1)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek techniczny lub ekonomiczny),

2)      staż pracy - 6 miesięcy,

3)      osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

5)      odpowiedzialność, wnikliwość, dokładność, sumienność, sprawność, samodzielność, bezstronność, kreatywność,  

6)      umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

7)      znajomość sieci drogowej powiatu kościańskiego,

8)      umiejętność planowania i organizowania pracy,

9)      odpowiednia postawa etyczna,

10)  znajomość języka obcego (wskazany niemiecki i angielski),

11)  umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu,

12)  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

13)  nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,

14)  prawo jazdy kat. B,

15)  obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

16)  znajomość ustaw m.in.:

-   Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

-   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

-   Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

-   Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-   Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

-   Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

-   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ds. administracyjno-technicznych i ochrony środowiska:

1)   nadzór nad robotami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym z zakresu zimowego utrzymania dróg,

2)   działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego,

3)   planowanie i prowadzenie bieżącego utrzymania zieleni,

4)   nadzór nad funkcjonowaniem strefy płatnego postoju, rozliczanie i egzekucja należności związanych ze strefą płatnego postoju,

5)   obsługa sekretariatu i kancelarii,

6)   wykonywanie innych obowiązków zlecanych przez Przełożonych.

 

4.      Warunki pracy na stanowisku pracy ds. administracyjno-technicznych i ochrony środowiska:

Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Praca wykonywana w siedzibie ZDP w Kościanie, w budynku przy ul. Gostyńskiej 38 i w terenie - obszar powiatu kościańskiego.

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZDP w Kościanie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrzesień 2015 r. był niższy niż 6 %.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kserokopia dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (m. in. ukończone kursy, szkolenia),

5)      kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

6)      oświadczenia:

- o posiadanym obywatelstwie,

- o niekaralności za przestępstwo umyślne,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie ul. Gostyńska 38, pokój 105 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych i ochrony środowiska w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie - w terminie do dnia 31 października 2015 r. (włącznie).

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.      Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne na stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych i ochrony środowiska Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, o których terminach i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

9.      Złożone dokumenty będą zwracane tylko na pisemny wniosek zainteresowanego, po które zainteresowany musi zgłosić się osobiście.

 

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl / oraz na tablicy informacyjnej w budynku, w którym mieści się siedziba ZDP w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202 ze zm.)".

 

Kościan, dnia 16 października 2015 r.

                                                                                                                                                                     DYREKTOR

                                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                                    w Kościanie

                                                                                                                                                          mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

Załączniki:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daria Michalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daria Michalska (2015-10-16 08:20:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daria Michalska (2015-10-16 08:20:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Daria Michalska (2015-10-16 08:20:11)