logo
ucho   logo bip
Konkurs na stanowisko głównego księgowego (luty 2020)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza

w Nietążkowie

ul. Dudycza 4, 64-030 Nietążkowo

Tel. 65 5180 027, email: sekretariat@zspnietazkowo.pl

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       kandydat nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d)      wykształcenie:

- kandydat ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,  

- kandydat ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- kandydat jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

e)      brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,

f)       posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

 2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)      znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości,

b)      znajomość programu Płatnik ZUS

c)       znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

d)      znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

e)      sumienność, terminowość, odpowiedzialność za realizację zadań,

f)       chęć doskonalenia zawodowego oraz pogłębiania wiedzy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

b)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

c)       kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)      kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

e)      opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

f)       opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

g)      prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,

h)      kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych

i)        sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych

j)        sporządzanie ewidencji podatku VAT

k)      wykonywania innych zadań, nie wymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

a)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)      list motywacyjny,

c)       życiorys wraz z przebiegiem nauki i praktyki zawodowej,

d)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

e)      kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

f)       oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,

g)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

h)      inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku główny księgowy

j)        Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko głównego księgowego (zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 5. Warunki pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie,

b)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)       ilość stanowisk: 1,

d)      wymiar czasu pracy: pełen etat,

e)      termin rozpoczęcia pracy: luty 2020 rok.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 15:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy – nie otwierać”

a)      osobiście w godzinach pracy sekretariatu od godz. 7:00 do 15:00,

b)      listownie na adres:Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,
ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do sekretariatu); oferty , które wpłyną do sekretariatu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Inne informacje:

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 2 marca 2020 roku.
 3. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje: 1 etap- kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem kompletności i spełniania wymagań formalnych, 2 etap-kwalifikacja merytoryczna: rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 3 marca 2020 r.
 5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły: www.zspnietazkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie  przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechniania informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem. Po upływie wyznaczonego czasu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 65 5 18 00 27.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.

2) w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie pod adresem email:  iod@zspnietazkowo.pl lub listownie na adres Administratora

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w pozostałym zakresie Pani/Pana zgody,

4)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach o archiwizacji, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do czas zakończenia naboru na wskazane stanowisko pracy lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,

6) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są wyłącznie na postawie Pani/Pana zgody) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) powyższe żądania można przesłać na adres Administratora. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie naboru,

 10)Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu związanym z naborem lub zatrudnieniem na wskazane stanowisko pracy.

 11)   podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowane.

 Po upływnie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był powyżej niż 6%.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kałucka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Oleszak (2020-02-17 18:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Oleszak (2020-02-17 18:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2020-02-17 19:09:54)