logo
ucho   logo bip

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM

W 2021 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu kościańskiego świadczone są w następujących punktach, w tym dwóch powierzonych do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój".  

 

Numer punktu

Adres

Dni i godziny dyżurów

Jednostka prowadząca

Telefon

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1

Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA

w Czempiniu

ul. Nowa 2 (pawilon 6)

poniedziałek

godz. 14.00 - 18.00

 

 

radcy prawni

adwokaci

698 777 351

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

wtorek

godz. 11.00 - 15.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska  38

środa

godz. 11.30 - 15.30

czwartek

godz. 11.30 - 15.30

SP ZOZ w Kościanie

Śmigiel

ul. Mickiewicza 2

piątek

godz. 15.00 - 19.00

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

pon. godz. 8.00 - 12.00

wt. godz. 7:00 - 11:30

śr., czw. godz. 7:00 - 11:00

pt. godz. 7:00 - 11:30

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój"

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

poniedziałek

godz. 10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój"

 

 

 

 

 698 777 351

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

wtorek

godz. 11.30 - 15.30

piątek

godz. 11.30 - 15.30

SP ZOZ w Kościanie

Śmigiel

ul. Mickiewicza 2

środa

godz. 10.00 - 14.00

Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA

w Czempiniu

ul. Nowa 2 (pawilon 6)

czwartek

godz. 11.00 - 15.00

 

 

Termin  wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 698 777 351 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.  

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością

 Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o mediacji.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Co musisz przygotować

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
 • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie. Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Zgłoszenie potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinno zostać dokonane w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl , według wzoru określonego w złączniku do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.  

Wniosek zgłoszenia porady na odległość - do pobrania.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej niepłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Po udzielonej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wyrazić anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez wypełnienie części B karty pomocy, dostępnej w punkcie.

Wypełnienie części B karty pomocy obejmującej opinię osoby uprawnionej jest dobrowolne.

Kartę pomocy zawierającą część obejmującą opinię osoba uprawniona wypełnia osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Podanie danych dotyczących numeru telefonu przez osobę uprawnioną w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Wypełnioną część B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 698 777 351 lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy.

 KARTY INFORMACYJNE PORADNICTWA

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 


 EDUKACJA PRAWNA

DZIEDZICZENIE USTAWOWE I TESTAMENTOWE 

PRAWO RODZINNE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2015-10-21 10:15:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-10-21 10:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2021-09-10 08:29:10)