logo
ucho   logo bip

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM

W 2020 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu kościańskiego świadczone są w następujących punktach, w tym dwóch powierzonych do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój".  

 

Numer punktu

Adres

Dni i godziny dyżurów

Jednostka prowadząca

Telefon

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

poniedziałek

godz. 14.00 - 18.00

 

 

radcy prawni

adwokaci

698 777 351

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

wtorek

godz. 11.00 - 15.00

Powiatowy Urząd Pracy

w Kościanie

ul. ks. Wyszyńskiego 8

środa

godz. 13.30 - 17.30

czwartek

godz. 13.30 - 17.30

SP ZOZ w Kościanie

Śmigiel

ul. Mickiewicza 2

piątek

godz. 15.00 - 19.00

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

od poniedziałku do piątku

godz. 9.00 - 13.00

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój"

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

poniedziałek

godz. 10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój"

 

 

 

 

 698 777 351

Powiatowy Urząd Pracy

w Kościanie

ul. ks. Wyszyńskiego 8

wtorek

godz. 13.30 - 13.30

piątek

godz. 13.30 - 17.30

SP ZOZ w Kościanie

Śmigiel

ul. Mickiewicza 2

środa

godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

czwartek

godz. 11.00 - 15.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Termin  wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 698 777 351 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.  

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością

 Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione

 Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie.

 Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Zgłoszenie potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinno zostać dokonane w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl, według wzoru określonego w złączniku do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.  

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.                                     

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej niepłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Po udzielonej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wyrazić anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez wypełnienie części B karty pomocy, dostępnej w punkcie.

Wypełnienie części B karty pomocy obejmującej opinię osoby uprawnionej jest dobrowolne.

Kartę pomocy zawierającą część obejmującą opinię osoba uprawniona wypełnia osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Podanie danych dotyczących numeru telefonu przez osobę uprawnioną w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Wypełnioną część B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 698 777 351 lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy.

 KARTY INFORMACYJNE PORADNICTWA

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 


 EDUKACJA PRAWNA

DZIEDZICZENIE USTAWOWE I TESTAMENTOWE 

PRAWO RODZINNE

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2015-10-21 10:15:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-10-21 10:15:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2020-05-22 09:51:46)