logo
ucho   logo bip

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska nr 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31


Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.3.2021                                                   Kościan, dnia 2021-06-25

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)

                                        Z A W I A D A M I A M o wszczęciu postępowania
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo
od km 0+000,00 do km 0+ 609,00 oraz od km 0+946,00 do km 1+ 754,00

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205.

Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                   z up. STAROSTY
                                                                                    Zbigniew Franek
                                                                     WICESTAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                         (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)