logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie o wyd. postanowienia dot. sprostowania II oczywistej pomyłki do zezwolenia na realizację inwestycji drog. Boguszyn-Bronikowo

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

 

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

 

Na podst. Art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23.)

 w związku z art. 11 c ust.1 i 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. 2015.2031.),

 

ZAWIADAMIAM

o wydaniu dnia 20 kwietnia 2017 r.

postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki 

 

w decyzji Starosty Kościańskiego nr 7/2016 z dnia 6 października 2016, znak: ABŚ.6740.42.6.2016

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 3903P Boguszyn - Bronikowo

do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, od km 0+000,00 do km 6+559,10,

wydanej na rzecz: Zarządu Powiatu Kościańskiego,

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205, 64-000 Kościan,  (tel. 65-512-74-28, w. 22), w godzinach pracy urzędu .

 

Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
( Dz. U. 2015.2031)oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23) ,

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni ,

od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,

w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w Urzędzie Gminy Włoszakowice, w Urzędzie Śmigla,

ze względu na przebieg drogi, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej tych urzędów - BIP,

a także w prasie lokalnej .                               

 

              z up. STAROSTY

             /-/ podpis nieczytelny

                Beata Kownacka

      Naczelnik Wydziału Architektury ,

    Budownictwa i Ochrony Środowiska