logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia dnia 12.08.2019 r na realizację inwestycji drogowej- rozbudowę z przebudową drogi gminnej Widziszewo-Ponin-Kobylniki

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   K O Ś C I A Ń S K I E G O z dnia  14 sierpnia 2019 r.

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2018.1474)

                                              Zawiadamiam

 

o wydaniu dnia 12 sierpnia 2019 r.  decyzji nr 4/2019,  znak sprawy ABŚ.6740.42.9.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na: rozbudowie z przebudową drogi gminnej na odcinku Widziszewo – Ponin – Kobylniki od km 0+000 do km 1+ 999,05, odcinek Widziszewo - Ponin

inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski

-     obręb 0032 Widziszewo:

nr ewid. gruntów: 41/4, 166/1, 173, 8/2, 16/7, 16/6, 16/2, 16/1, 9/2, 17/4, 10/2, 18/5, 18/7, 18/9, 18/11, 10/1, 18/13, 18/14, 18/3, 19/14, 19/8, 166/2, 167, 35/3, 35/2, 34/1, 36/3, 36/2, 37/5, 37/4, 37/8, 37/7, 11/1, 38/2, 38/3, 40/16, 40/15, 40/28, 41/16, 41/5, 15/1, 32/2, 168, 14/4;

-              obręb 0023 Ponin:

nr ewid. gruntów: 25, 32, 30/1, 58/2, 29, 58/3, 30/2, 44, 46/2, 45, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 56/1, 56/2, 57, 59/2, 62, 64/2, 43/2, 53, 55, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 47/7, 47/9, 60/1, 61/3, 65/14, 63;

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:        

W poniższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-              w kolumnie nr 2 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-              w kolumnie nr 3  podano nr działek powstałych po podziale;

-              w kolumnie nr 3 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność lub   będące własnością inwestora.

 

Jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski

Działki oznaczone środkowym nawiasem staną się z mocy prawa własnością Gminy Kościan

Obręb 0023 Ponin, nr ewid. gruntów: 29, ((29/1), 29/2)          

Obręb 0023 Ponin, nr ewid. gruntów: 59/2, ((59/3), 29/4)       

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww inwestycję przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski

-     obręb 0032 Widziszewo:

nr ewid. gruntów: 41/4, 166/1, 173, 8/2, 16/7, 16/6, 16/2, 16/1, 9/2, 17/4, 10/2, 18/5, 18/7, 18/9, 18/11, 10/1, 18/13, 18/14, 18/3, 19/14, 19/8, 166/2, 167, 35/3, 35/2, 34/1, 36/3, 36/2, 37/5, 37/4, 37/8, 37/7, 11/1, 38/2, 38/3, 40/16, 40/15, 40/28, 41/16, 41/5, 15/1, 32/2, 168, 14/4;

-              obręb 0023 Ponin:

nr ewid. gruntów: 25, 32, 30/1, 58/2, 29/1, 58/3, 30/2, 44, 46/2, 45, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 56/1, 56/2, 57, 59/3, 62, 64/2, 43/2, 53, 55, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 47/7, 47/9, 60/1, 61/3, 65/14, 63;

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska, 64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205, (tel. 0-65-512-74-28), w godzinach pracy urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2018.1474) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018.2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej .

 

                                                                                                                                          z up. STAROSTY

                                                                                                                                       /-/ podpis nieczytelny

                                                                                                                                            Beata Kownacka

                                                                                                                             Naczelnik Wydziału Architektury 

                                                                                                                         Budownictwa i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2019-08-22 13:17:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2019-08-22 13:45:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2019-08-22 13:47:51)