logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 22.04.2020r. o odmowie zawieszenia postępowania Bieżyń

                                                                                                                                                                                                                        Kościan, dnia 2020-04-22

Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.13.2019


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 7,8,9, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. 256),


Zawiadamiam

o wydanym postanowieniu z dnia 22.04.2020r.
o odmowie zawieszenia postępowania dotyczącego wniosku

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetleniaPowyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:
- Bieżyń, nr ewidencyjny gruntów: 95/8, 399, 398, 400, 383, 384, 382, 379, 466, 378/2, 374, 373, 369, 370, 371, 363, 74, 360

Działki przewidziane do podziału:
- Bieżyń, nr ewidencyjny gruntów: 398, 400, 383, 384, 382, 379, 466, 378/2, 374, 373, 369, 370, 371, 363, 74, 360

Pouczenie

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38, II piętro, pokój nr 207, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organ zawiadamia, iż zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


                                                                                                                                                                                                                    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Lenart (2020-04-23 09:25:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Lenart (2020-04-23 09:25:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Lenart (2020-04-23 09:33:51)