logo
ucho   logo bip
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę obory w Donatowie
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2017.1405.) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1258.)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 996/2017 z dnia 13.12.2017r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
 
dla :

Inwestor: Pani Mariola Kaczmarek

zam. Donatowo nr 14,  64-020 Czempiń

 

nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego: rozbudowa i przebudowa budynku obory

                                                                     oraz budowa zbiornika bezodpływowego do 10 m3,

 

adres zamierzenia budowlanego: Donatowo nr 14, nr ewid. gruntów: 273.

 

 

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście 
lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro, pokój nr 205 , w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
lub umieszczenia obwieszczenia w BIP .
 

                                                                                                   z up. STAROSTY

                                                                                                            /-/ podpis nieczytelny

                                                                                                                Beata Kownacka

                                                                                                      Naczelnik Wydziału Architektury 

                                                                                                      Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowanie

(osobiście i telefonicznie) odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205, tel. 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                                 -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek               -              10.00 - 14.00

- piątek                                           -                7.00 - 11.00

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2017-12-14 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2017-12-14 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2017-12-14 08:58:19)