logo
ucho   logo bip
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie

Nr akt sprawy : ABŚ.6740.7.110.2017                                                      Kościan, dnia 13.12.2017 r.

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. 
 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz.U.2017.1405.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2017.1258.)
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 937/2017 z dnia 23.11.2017r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
 
dla :

Inwestor: Gmina Kościan

ul. Młyńska nr 15, 64-000 Kościan

 

nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:

o   rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z solarną suszarnią osadów i infrastrukturą, w tym:

-        budowa nowych obiektów budowlanych: budynku kraty wstępnej zblokowanego ze stacją zlewczą ścieków, budynku recyrkulacyjnego ze stacją dmuchaw zblokowanego z komorą rozdziału,

reaktorów biologicznych – szt.2, komór pomiarowych- szt.2, komory stabilizacji osadu nadmiernego, suszarni słonecznej osadu, fundamentu pod agregat prądotwórczy, komory zasuw,

konstrukcji wspornych pod rurociąg;

-        rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynków: budynku technicznego, budynku administracyjno-socjalnego;

-        adaptacja obiektów budowlanych: zbiornika wody technologicznej, zbiornika retencyjnego;

o   rozbiórka obiektów budowlanych: przepompowni ścieków, punktu zlewnego ścieków dowożonych, fundamentu pod agregat prądotwórczy, reaktora biologicznego;

 

adres zamierzenia budowlanego: Racot, nr ewid. gruntów: 256/7, 256/31,

 

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście 
lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro, pokój nr 205 , w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
lub umieszczenia obwieszczenia w BIP .

 

                                                                                                                                                  z up. STAROSTY

                                                                                                                                             /-/ podpis nieczytelny

                                                                                                                                                     Beata Kownacka

                                                                                                                                          Naczelnik Wydziału Architektury 

                                                                                                                                          Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowanie

(osobiście i telefonicznie) odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205, tel. 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                                 -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek               -              10.00 - 14.00

- piątek                                           -                7.00 - 11.00