logo
ucho   logo bip
obwieszczenie w sprawie przebudowy z rozbudową drogi gminnej Poladowo - Morownica
Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.5.2021                                                   Kościan, dnia 2021-09-09
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2020.1363)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 26.07.2021r.

Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel

pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

 

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:

 

rozbudowy z przebudową drogi gminnej nr 590036P Poladowo – Morownica.

 

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

 

-        Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 54, 277/1, 255, 299, 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19, 277/9,

-        Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 208, 202, 203 

 

działki przewidziane do podziału:

 

-        Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19

-        Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 202, 203.

 

 

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro.

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                                                                        

 

 

 

              z up. STAROSTY

             /-/ podpis nieczytelny

                   Joanna Los

       starszy inspektor Wydziału      

       Architektury Budownictwa

          i Ochrony Środowiska