logo
ucho   logo bip

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

z dnia 04 lutego 2021  r.

Na podst. Art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256.) w związku z art. 11 c ust.1 i 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. 2020.1363.t.j.)

Zawiadamiam

o wydaniu dnia 04 lutego 2021  r.
postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki  

w decyzji Starosty Kościańskiego nr 1/2020 z dnia 09.06.2020, znak sprawy ABŚ.6740.42.1.2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: drogi powiatowej 3900P wraz z oświetleniem,
w miejscowości Nacław od km 0+000 do km 1+322,00,
wydanej na rzecz: Zarządu Powiatu Kościańskiego

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury , Budownictwa i Ochrony Środowiska,
64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205,
(tel. 0-65-512-74-28 w.22), w godzinach pracy urzędu.
 
Na postanowienie służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.2020.1363. t.j.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2020.256.) ,

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni ,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie wywieszone w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,  
w Urzędzie Gminy Kościan, właściwej ze względu na przebieg drogi,
na stronie internetowej gminy - BIP, a także w prasie lokalnej.

                                              /-/  z up. Starosty Kościańskiego
                                                         Beata Kownacka
                                                    Naczelnik Wydziału Architektury
                                                   Budownictwa i Ochrony Środowiska
                           dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym