logo
ucho   logo bip
Obwieszenie o wydaniu dnia 09.06.2020 r. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław wraz z oświetleniem


O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y K O Ś C I A Ń S K I E G O

z dnia 09 czerwca 2020 r.

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2018.1474)
zawiadamiamo wydaniu dnia 09 czerwca 2020 r. decyzji nr 1/2020, znak sprawy ABŚ.6740.42.1.2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na :
rozbudowie drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław
wraz z oświetleniem
od km 0+000 do km 1+322,00

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

Gmina Kościan, jednostka ewidencyjna: 301103_2. Kościan – obszar wiejski
obręb 0017 Nacław, nr ewid. gruntów: 73/12, 74/4, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/6, 81, 82, 83, 84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92/2, 93, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 189/2, 188;

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję przebiegającą na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

jednostka ewidencyjna: 301103_2. Kościan – obszar wiejski, obręb 0017 Nacław:
nr ewid. gruntów: 73/15, 74/5, 75/5, 76/3, 77/3, 78/3, 79/3, 80/7, 81/1, 82/3, 83/1, 84/4, 85/1, 86/1, 87/3, 87/5, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/3, 93/1, 94/3, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 102/1, 103/1, 104/1, 189/2, 188;

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska ,
64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 205 ,
( tel. 0-65-512-74-28) w godzinach pracy urzędu.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2018.1474)
oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018.2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej .

                                                                                                                                                    z up. STAROSTY
                                                                                                                                                /-/ podpis nieczytelny
                                                                                                                                                   Beata Kownacka
                                                                                                                                      Naczelnik Wydziału Architektury
                                                                                                                                  Budownictwa i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2020-07-01 08:46:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2020-07-10 14:11:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2020-07-10 14:11:43)