logo
ucho   logo bip

                                             O B W I E S Z C Z E N I E
                                S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O
    
                                          z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)
                                              zawiadamiam
o wydaniu dnia 12 sierpnia 2021 r.  decyzji nr 3/2021,  znak sprawy ABŚ.6740.42.3.2021
                         o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

                                            polegającej na:
rozbudowie drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo
od km 0+000,00 do km 0+ 609,00  oraz  od km 0+946,00 do km 1+ 754,00

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

-    jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski
     obręb 0026 Sierakowo,
     nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części,

w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję,
przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów:

-      jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski,
       obręb 0026 Sierakowo,
       nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50/1, 52/8, 52/10, 52/12, 54/1, 162/3, 176/4, 177/1, 178/3, 179/10, 179/8;

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Gostyńska nr 38, II piętro, pokój 205,  
(tel. 0-65-512-74-28  w.22) w godzinach pracy urzędu.
 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735.),

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,
w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy,
a także w prasie lokalnej.

                                                                                       /-/  Z up. STAROSTY
                                                                                      Maria Tomaszewska
                                                                                   STARSZY  INSPEKTOR
                                                                    w Wydziale Architektury, Budownictwa
                                                                                    i Ochrony Środowiska