logo
ucho   logo bip
Dane adresowe
RADA POWIATU
 
 
 
Rada Powiatu
Kościańskiego
 
Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
Tel. 65  512 - 17 - 85
Fax 65 512 - 17 - 85
e-mail: radapowiatu@powiatkoscian.pl
 
Paweł Buksalewicz
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Kościańskiego
 
Al. Kościuszki 22, pok. 120
64-000 Kościan
 
Tel. 65 512 - 17 -85
Fax 65 512 - 17 - 85
e-mail: radapowiatu@powiatkoscian.pl 
 
 
Przewodniczący Rady pełni dyżury w poniedziałki w godzinach 14.00 - 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie Al. Kościuszki 22, pok. 120.
W razie nieobecności Przewodniczącego Rady dyżur pełni wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
 
 
 
Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 
 
Przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący w szczególności:
1) zwołuje sesje rady,
2) ustala porządek obrad,
3) przewodniczy obradom,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 
Przewodniczący rady powiatu oprócz powyższych uprawnień reprezentuje radę na zewnątrz i jest upoważniony do podejmowania przewidzianych przepisami czynności w imieniu rady.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Łukasz Postaremczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-01 13:15:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Jąder (2015-01-27 11:30:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-12-03 11:33:00)