logo
ucho   logo bip

1.      Głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku obrad.

2.      Głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

3.      Głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

4.      Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych kandydatów do reprezentowania Rady w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

5.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 21).

6.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 24).

7.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 25).

8.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 22).

9.      Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 23).

10.   Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie odstąpienia od emisji obligacji komunalnych (druk 26).

11.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopoprawki do projektu uchwały (druk nr 19).

12.   Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 19).

13.   Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopoprawki do projektu uchwały (druk nr 20).

14.   Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030 (druk nr 20).