logo
ucho   logo bip
 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (druk nr 33) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r. (druk nr 34) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r. (druk nr 35).
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 36) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 38) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr 39) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 40) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 41) .
 10. Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42) wraz z przyjętą autopoprawką i zmianą w podstawie prawną.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 –  2030 (druk nr 43) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 37) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (druk nr 44).
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 45) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 46) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 47) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.