logo
ucho   logo bip
 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 2. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum w Kościanie.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie.
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.