logo
ucho   logo bip
 1. Głosowanie nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie wraz z sugestią Komisji Spraw Społecznych.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego.
 9. Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.
 11. Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.