logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 27 listopada 2019 r.
 1. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad zgłoszonego przez Komisję Rewizyjną.
 2. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad zgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.