logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 18 grudnia 2019 r.
 1. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad zgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką.
 9. Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały druk nr 130.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.
 11. Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały druk nr 131.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok.
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2020 rok.
 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań w celu budowy obwodnicy miasta Czempinia.