logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 stycznia 2020 r.
 1. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad trzech punktów w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dwa projekty uchwał) i w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi
  na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (jeden projekt uchwały).
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku.
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie wraz ze zmianą w uzasadnieniu.