logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 8 maja 2020 r.
 1. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punku związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan.
 17. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.
 18. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.
 19. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie.
 20. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 21. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 22. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego.
 23. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
 24. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020.