logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 24 czerwca 2020 r.
 1. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dwóch punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan, oraz udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.
 7. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie wraz ze zmianą w podstawie prawnej.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.