logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 28 października 2020 r.
 1. Głosowanie imienne nad wprowadzeniem do porządku obrad dwóch punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie:- wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku,- ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2018 r. do września 2020 r.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 6. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 – 2022.
 7. Głosowanie nad przyjęciem pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Kościanie za rok 2019.
 8. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019.
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zglińcu.
 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach.
 11. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie wraz ze zmianą w uzasadnieniu.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
 13. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.
 14. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029.
 15. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku wraz ze zmianą w załącznikach do uchwały.
 16. Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.