logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 1. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 2. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.
 4. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok
 5. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 6. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie.
 7. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie.
 8. Głosowanie imienne nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.
 9. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
 10. Głosowanie imienne nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.
 11. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.
 12. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.