logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 10 marca 2021 r.
 1. Głosowanie imienne nad rozszerzeniem porządku obrad o wprowadzenie do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.
 2. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 5. Głosowanie imienne nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Grzegorza Ratajczaka do reprezentowania Rady w Radzie Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
 6. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dopisanym nazwiskiem kandydata.
 7. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”
 9. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 10. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu.
 13. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 14. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.
 15. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.
 16. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.
 17. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.
 18. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
 19. Głosowanie imienne nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego.
 20. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego wraz z przyjętą autopoprawką.
 21. Głosowanie imienne nad przyjęciem zgłoszonego radnego Grzegorza Ratajczaka na zastępcę  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
 22. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dopisanym składem Komisji liczącym 3 osoby oraz dopisanym nazwiskiem zastępcy Przewodniczącej Komisji.
 23. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania z dokonaniem zmiany pozycji radnych w punkcie 9 i 10.
 24. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.
 25. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.
 26. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.
 27. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku.
 28. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.
 29. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.