logo
ucho   logo bip
Imienny wykaz głosowań podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 24 sierpnia 2021 r.
 1. Głosowanie imienne nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 2. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 3. Głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2026 wraz ze zmianą w załączniku do uchwały.
 5. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023.
 6. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 "Rynek Pracy" Działanie 1.6 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.
 7. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Widziszewie.
 8. Głosowanie imienne nad podjęciem zmieniającej uchwałę nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.
 9. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Nietążkowie.
 11. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
 12. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawiezmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.
 13. Głosowanie imienne nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały druk nr 317.
 14. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką.
 15. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 r.
 16. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie  wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.
 17. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.
 18. Głosowanie imienne nad zmianą brzmienia § 4 uchwały oraz zmianą § 5 załącznika do uchwały (druk nr 321).
 19. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu określającego warunki udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego wraz z przyjętymi zmianami.
 20. Głosowanie imienne nad podjęciem uchwały w sprawie  podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.