logo
ucho   logo bip
Rady Powiatu
XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 16.00
w sali nr 23 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2026 (druk nr 308).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023 (druk nr 309).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 "Rynek Pracy" Działanie 1.6 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. (druk nr 310).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Widziszewie (druk nr 311).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku (druk nr 312).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 313).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Nietążkowie (druk nr 314).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie upoważnienia przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (druk nr 315).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 316).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029 (druk nr 317).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 r. (druk nr 318).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym (druk nr 319).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 320).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 321).
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-08-17 14:33:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-08-17 14:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-08-18 09:43:44)
XXXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.)

w dniu 1 lipca 2021 roku o godz. 15.30

odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 307).
 4. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-06-30 10:25:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-06-30 12:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-07-01 14:30:36)
XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego 23.06.2021

XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 15.30
w sali nr 23 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.
 8. Debata nad Raportem Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania (druk nr 296).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok (druk nr 297).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr 298).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (druk nr 299).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" (druk nr 300).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach (druk nr 301).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego (druk nr 302).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 303).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029 (druk nr 304).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (druk nr 305).
 19. Podsumowanie pracy Rady Powiatu Kościańskiego na półmetku VI kadencji.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-06-18 12:13:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-06-18 12:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-06-18 12:13:52)
XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 287).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok (druk nr 288).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok (druk nr 289).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 290).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 291).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu (druk nr 292).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 293) – dot. udostępnienia informacji publicznej.
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 294) – dot. procedur zamówień publicznych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-05-27 10:06:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-05-27 10:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-05-27 10:08:12)
Informacja o XXIX zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r. (druk nr 279).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok (druk nr 280).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (druk nr 281).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie (druk nr 282).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie (druk nr 283).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 284).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 285).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 286).
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-04-20 13:31:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-04-20 13:31:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-04-20 13:31:56)
Informacja o XXVIII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 16.00

odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (druk nr 276).
 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (druk nr 277).
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach (druk nr 278).
 6. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-23 11:42:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-23 11:42:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-23 11:43:20)
Informacja o XXVII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 10 marca 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 254).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 255).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023” (druk nr 256).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 257).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 258).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (druk nr 259).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 260).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk 261).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 262).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 263).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 264).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 265).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 266).
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 267).
 22. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 268).
 23.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 269).
 24. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 270).
 25. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku (druk nr 271).
 26. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku (druk nr 272).
 27. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku (druk nr 273).
 28. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku (druk nr 274).
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.
 30. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-03 10:28:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-03 10:28:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-04 11:00:39)
Informacja o XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 16.00
w hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. F. Ratajczaka w Kościanie, ul. Wielichowska 43a

                                                                                                              

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

   - Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Wybór członka Zarządu Powiatu Kościańskiego.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie sesji.

 Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-02-12 12:38:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-02-12 12:38:48)
Informacja o XXV zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 3 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 251).
 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 252).
 5. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-01-29 12:05:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-01-29 12:05:19)
Informacja o XXIV zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku (druk nr 248).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 249).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 250).
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-01-14 08:01:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-01-14 08:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-01-15 12:53:18)
Informacja o XXIII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 238).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok (druk nr 239).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 240).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 241).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk 227).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 228).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok (druk nr 242).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok (druk nr 243).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok (druk nr 244).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok (druk nr 245).
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-12-15 11:09:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-12-15 11:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-12-28 10:34:15)
Informacja o XXII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku (druk nr 229).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 230).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku (druk nr 231).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich  (druk nr 232).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 233).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 234).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (druk nr 235).
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-11-18 15:17:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-11-18 15:17:43)
Informacja o XXI zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 214).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2018 r. do września 2020 r. (druk nr 215).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (druk nr 216).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 - 2022 (druk nr 217).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019 (druk nr 218).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zglińcu (druk nr 219).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach (druk nr 220).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 221).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego (druk nr 222).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 223).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 224).
 18. Informacja Starosty Kościańskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-10-20 13:52:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-10-20 13:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-10-20 13:56:17)
Informacja o XX zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 23 września 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (druk nr 207).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 208).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 209).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 210).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 211).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 212).
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-09-15 15:13:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-09-15 15:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-17 12:21:09)
Informacja o XIX zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 200).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku (druk nr 201).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 202).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 203).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 204).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 205).
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-08-12 14:16:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-08-13 14:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-09-15 15:00:17)
Informacja o XVIII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok (druk nr 188).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok (druk nr 189).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 190).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. (druk nr 191).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (druk nr 192).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 193).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 194).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 195).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 196).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (druk nr 197).
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-06-16 14:09:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-06-16 14:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-06-22 10:48:14)
Informacja o XVII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku

o godz. 15.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok - Raport
 8. Debata nad Raportem Zarządu Powiatu Kościańskiego o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania (druk nr 184).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok (druk nr 185).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 186).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 187).
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-05-27 07:52:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-05-27 07:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-05-27 07:52:39)
Informacja o XVI zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 8 maja 2020 roku

o godz. 15.30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (druk nr 162).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r. (druk nr 163).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r. (druk nr 164).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 165).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 166).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 167).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie (druk nr 168).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie (druk nr 169).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie (druk nr 170).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie (druk nr 171).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie (druk nr 172).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 173).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 174).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan (druk nr 175).
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 182).
 22. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 176).
 23. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie (druk nr 177).
 24. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 178).
 25. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 179).
 26. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 180).
 27. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 181).
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-04-28 15:25:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-04-28 15:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-05-04 07:12:16)
XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego-29.01.2020 r.

XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej. Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy”.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku.
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 146).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański (druk nr 147).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie (druk nr 148).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 149).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 150).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej (druk nr 151).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 152).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 153).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku (druk nr 154).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku (druk nr 155).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku (druk nr 156).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku (druk nr 157).
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku (druk nr 158).
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-01-23 10:44:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-01-23 10:44:14)
Informacja o XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr 119).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2020” (druk nr 120).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (druk nr 121).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku (druk nr 122).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (druk nr 123).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 124).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku (druk nr 125).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 126).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 127).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 128).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 129).
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-11-19 14:31:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-11-19 14:31:45)
Informacja o XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r. (druk nr 111).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie (druk nr 112).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 113).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 114).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan (druk nr 115).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego (druk nr 116).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 117).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 118).
 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-10-22 12:24:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-10-22 12:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-10-22 12:25:32)
XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 02.10.2019 r.

XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 2 października 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 102).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 103).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie (druk nr 104).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 105).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 106).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 107).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 108).
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-09-24 14:34:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-10-31 09:20:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-10-31 09:20:34)
IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych (druk nr 83).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego (druk nr 84).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie (druk nr 85).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie (druk nr 86).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P i 3898P (druk nr 87).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku (druk nr 89).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (druk nr 90).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego (druk nr 91).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (druk nr 92) – dot. prac rozbiórkowych na terenie ZSP w Nietążkowie.
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (druk nr 93) – dot. ściętego i sprzedanego drzewa.
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (druk nr 94) - dot. ścięcia 4 drzew.
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 95) – dot. usług szkoleniowych rad pedagogicznych.
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 96) – dot. pobytu koni w hotelu dla koni.
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk nr 97).
 22. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 98).
 23. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 99).
 24. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji (druk nr 100).
 25. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (druk nr 88).
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-08-14 08:48:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-08-14 08:48:42)
VIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

VIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok (druk nr 74).
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok (druk nr 76).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr 75).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego (druk nr 77).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 78).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 79).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 80).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 (druk nr 81).
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-06-18 13:39:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-06-18 13:39:07)
VII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

 

 Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 12 czwerwca 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-05-29 12:46:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-05-29 12:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-05-29 12:54:21)
VI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

VI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” (druk nr 48).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 49).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 50).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 (druk nr 51).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 52).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 53).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie  (druk nr 54).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 55).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 56).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 57).
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-05-09 13:14:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-05-09 13:14:56)
V sesja Rady Powiatu Kościańskiego

V sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (druk nr 33).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r. (druk nr 34).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r. (druk nr 35).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 36).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 38).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr 39).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 40).   
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części  nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 41).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030 (druk nr 43).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 37).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (druk nr 44).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 45).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 46).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 47).
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-03-13 15:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-03-13 15:05:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-03-13 15:12:00)
IV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

IV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2018 roku.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 6).

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7).

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 27).

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego
na lata 2019 - 2030 (druk nr 28).

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok (druk nr 29).

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok (druk nr 30).

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 31).

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok (druk nr 32).

16.    Wnioski i oświadczenia radnych.

17.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-01-30 08:51:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-01-30 08:51:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-01-30 08:52:03)
III sesja Rady Powiatu Kościańskiego

III sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku

o godz. 13.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 21),

2)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 22),

3)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 23),

4)   uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 19),

5)   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030 (druk nr 20).

8.      Wystąpienie Starosty Kościańskiego.

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-12-11 08:21:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-12-11 08:21:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-12-11 08:21:20)
II sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 5 grudnia 2018 r.

II sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

4.   Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.   Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.   Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.   Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 6),

2)   powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7),

3)   powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 8),

4)   powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 9),

5)   powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 10),

6)   przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok (druk nr 11),

7) przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (druk nr 12),

8)   delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 13),

9)   zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (druk nr 14),

10) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" (druk nr 15),

11)  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (druk nr 16),

12) określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 17),

13) wynagrodzenia Starosty Kościańskiego (druk nr 18).

8.  Wnioski i oświadczenia radnych.

9.  Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-11-29 08:27:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-11-29 08:27:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-11-29 08:36:00)
I sesja Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji - 23 listopada 2018 roku
Zawiadamia się, że  na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zmianami) Komisarz Wyborczy  w Lesznie Postanowieniem dnia 9 listopada 2018 roku wyznaczył termin I sesji Rady Powiatu Kościańskiego na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 13.00.
 
Sesja odbędzie się w sali SP ZOZ w Kościanie.
 
 
Porządek obrad:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- złożenie ślubowania przez radnych,
- wybór przewodniczącego rady,
- wybór zastępcy/zastępców przewodniczącego rady,
- zakończenie obrad.   
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-11-16 14:55:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-11-16 11:30:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-11-16 11:46:52)
XLII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XLII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

4.        Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 392),

2)      uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" (druk nr 393),

3)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku (druk nr 394),

4)      zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. (druk nr 395),

5)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku (druk nr 396),

6)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 397),

7)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku (druk nr 398),

8)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 399),

9)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 400).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

12.    Wręczenie podziękowań radnym Rady Powiatu Kościańskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Kościanie.

13.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-11-08 15:02:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-11-08 09:37:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-11-08 09:38:03)
XLI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XLI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk nr 382),

2)      przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r. (druk nr 383),

3)      określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański  (druk nr 384),

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie (druk nr 385),

5)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach (druk nr 386),

6)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie (druk nr 387),

7)      statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 388),

8)      obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 389),

9)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 390),

10)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 391).

9.        Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-10-04 10:10:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-10-04 10:10:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-10-04 10:15:39)
XL sesja Rady Powiatu
XL sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r.
o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie, ul. Szpitalna 7

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021 (druk nr 374),
2) zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 375),
3) zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 376),
4) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 377),
5) statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (druk nr 378),
6) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 379),
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 380),
8) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku (druk nr 381).
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-08-14 13:17:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-08-14 13:17:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-08-24 13:20:32)
XXXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok (druk nr 362),

2)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (druk nr 363),

3)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok (druk nr 364),

4)      przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok (druk nr 365),

5)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 366),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 367),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 368),

8)      wynagrodzenia Starosty Kościańskiego (druk nr 369),

9)      odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego (druk nr 370),

10)  powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego (druk nr 371),

11)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 126/1  położonej w Turwi gm. Kościan z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 372),

12)  zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 373).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-06-20 13:23:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-06-20 13:26:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-08-24 13:26:37)
XXXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020"(druk nr 346),

2)   zmiany uchwały nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku (druk nr 354),

3)   wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 355),

4)   wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Bielewie (druk nr 356),

5)   przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022" (druk nr 357),

6)   przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 358),

7)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 359),

8)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 360).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-05-22 11:56:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-05-22 11:56:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-05-22 11:56:36)
XXXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Pożegnanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

4.        Ogłoszenie wyników konkursu „Biznes z przyszłością" i wręczenie nagród.

5.        Ogłoszenie wyników projektu Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku" i wręczenie nagród.

6.        Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.

7.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

8.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

9.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

10.    Zapytania radnych.

11.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

12.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020"(druk nr 346),

2)      trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (druk nr 347),

3)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie (ulica Leśna, Topolowa, Olchowa, Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Brzozowa)" (druk nr 348),

4)       udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno - szatniowym" (druk nr 349),

5)      zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 350),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 351),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 352).

13.    Wnioski i oświadczenia radnych.

14.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-04-18 13:50:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-04-18 13:50:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-04-18 13:50:33)
XXXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku

o godz. 16.00 w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

4.        Zapytania radnych.

5.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 345).

6.        Wnioski i oświadczenia radnych.

7.        Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-03-28 08:15:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-03-28 08:15:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-03-28 08:15:39)
XXXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2017 roku.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok (druk nr 332),

2)    przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r. (druk nr 333),

3)    przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2017 r. (druk nr 334),

4)   udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 335),

5)   określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 336),

6)   udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 337),

7)   przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 338),

8)   zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 339),

9)   zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 340),

10)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 341),

11)    zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (druk nr 342),

12)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 343),

13)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 344).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-03-13 14:08:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-03-13 14:08:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-03-13 14:08:45)
XXXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 320),

2)   określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 321),

3)   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 322),

4)   zmiany uchwały Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 324),

5)   przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020" (druk nr 323),

6)   nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie (druk nr 325),

7)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 326),

8)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 327),

9)        przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku (druk nr 328),

10)    sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku (druk nr 329),

11)    sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku (druk nr 330),

12)    sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku (druk nr 331).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-01-24 08:13:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-24 08:13:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-01-24 08:15:08)
XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Pożegnanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

4.        Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 307),

2)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku (druk nr 308),

3)    przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus" (druk nr 309),

4)    zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (druk nr 310),

5)    statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (druk nr 311),

6)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok (druk nr 312),

7)    przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (druk nr 313),

8)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 314),

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 315),

10)    uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 303),

11)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 304),

12)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok (druk nr 316),

13)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok (druk nr 317),

14)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok (druk nr 318),

15)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok (druk nr 319).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-12-12 08:52:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-12-18 08:52:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-12-18 08:53:49)
XXXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Powiatu Kościańskiego

zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)

odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku

o godz. 14.30 w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 305),

2)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 306).

4.      Wnioski i oświadczenia radnych.

5.      Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-11-28 13:00:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-11-28 12:58:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-11-28 13:01:22)
XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Informacja o skutkach nawałnicy, która przeszła w powiecie tucholskim (województwo kujawsko - pomorskie) w sierpniu 2017 roku.

4.        Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

5.        Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

8.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

9.        Zapytania radnych.

10.    Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie projektu pn. "Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy".

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017 (druk 292),

2)   uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" (druk nr 293),

3)   powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (druk nr 294),

4)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku (druk nr 295),

5)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 296),

6)   przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020 (druk nr 297),

7)   wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 298),

8)   zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (druk nr 299),

9)   zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (druk nr 300),

10)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 301),

11)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 302).

12.    Wnioski i oświadczenia radnych.

13.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-11-15 13:55:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-11-15 13:55:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-11-15 13:57:44)
XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie srebrnej odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami dr. Emilianowi Prałatowi - społecznemu opiekunowi zabytków.

4.        Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk
nr 285),

2)   przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry (druk nr 286),

3)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 287),

4)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 288),

5)   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie (druk nr 289),

6)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 290),

7)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 291).

10.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11.    Wnioski i oświadczenia radnych.

12.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-10-18 13:13:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-10-18 13:13:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-10-18 13:23:21)
XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)    określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze (druk nr 275),

2)   utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (druk nr 276),

3)  ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P (druk nr 277),

4)  pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej (druk nr 278),

5)  zmiany uchwały nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 279),

6)   statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach (druk nr 280),

7)  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku (druk nr 281),

8)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 282),

9)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 283).

9.  Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-09-06 08:49:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-09-06 08:49:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-09-06 08:50:18)
XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie (druk
nr 265),

2)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie (druk nr 266),

3)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie (druk nr 267),

4)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia w Kościanie (druk nr 268),

5)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie (druk nr 269),

6)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie (druk nr 270),

7)   wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową (druk nr 271),

8)   zmiany uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 272),

9)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 273),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 274).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-07-26 08:42:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-07-26 08:42:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-09-06 08:43:54)
XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok (druk nr 252),

2)       przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok (druk nr 253),

3)      zmiany uchwały nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku (druk nr 254),

4)      pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych (druk nr 255),

5)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego
w Nietążkowie i Śmiglu (druk nr 256),

6)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 257),

7)      ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk nr 258),

8)      poparcia Karty Samorządności (druk nr 259),

9)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" (druk nr 260),

10)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór" (druk nr 261),

11)  dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym (druk nr 262),

12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 263),

13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 264).

9.         Wnioski i oświadczenia radnych.

10.     Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-06-20 14:57:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-06-20 14:57:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-06-20 14:58:37)
XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie projektu „Mobilni zawodowcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie - aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok (druk nr 250),

2)        absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr 251).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-05-29 14:53:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-06-20 14:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-06-20 14:55:06)
XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 247),

2)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 248),

3)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 249).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-04-19 08:47:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-04-19 08:47:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-04-19 08:50:37)
XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Ogłoszenie wyników konkursu „Biznes z przyszłością" i wręczenie nagród.

4.        Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2016 roku.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok (druk nr 231),

2)      przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r. (druk nr 232),

3)      przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r. (druk nr 233),

4)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 234),

5)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 235),

6)      przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 236),

7)      określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 237),

8)      udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 238),

9)      zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 239),

10)  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku (druk nr 240),

11)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 241),

12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 242),

13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 243),

14)  sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku (druk nr 244),

15)  sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku (druk nr 245),

16)  sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku (druk nr 246).

11.         Wnioski i oświadczenia radnych.

12.         Zakończenie sesji.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-03-22 08:31:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-03-22 08:31:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-03-22 08:40:49)
XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie (druk nr 225),

2)   rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 226),

3)   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu
2016 roku (druk nr 227),

4)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 228),

5)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 229).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-01-25 09:22:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-01-25 09:22:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-01-25 09:23:26)
XXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie aktów nadania stypendiów pomostowych Stowarzyszenia Oświatowego
im. Dezyderego Chłapowskiego studentom za wybitne osiągnięcia naukowe.

4.        Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 213),

2)      zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 214),

3)      przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok (druk nr 215),

4)      delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 216),

5)      przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (druk
nr 217),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 218),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 219),

8)      uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199),

9)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 200),

10)  przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (druk nr 220),

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok (druk nr 221),

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok (druk nr 222),

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok (druk nr 223),

14)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok (druk nr 224).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-12-20 14:35:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-12-20 14:35:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-12-20 14:38:29)
XXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Wręczenie aktów nadania stypendiów Starosty Kościańskiego studentom za wybitne osiągnięcia naukowe w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2015/2016 (druk nr 201),

2)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku (druk nr 202),

3)      uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" (druk nr 203),

4)      trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (druk nr 204),

5)      przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017" za okres od 24 września 2014 r. do 24 września 2016 r. (druk nr 205),

6)      zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 206),

7)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 207),

8)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w Racocie" (druk nr 208),

9)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz" (druk nr 209),

10)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 210),

11)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 211),

12)  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (druk nr 212).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-11-23 12:01:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-11-23 11:58:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-11-23 12:01:29)
XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego (druk nr 192),

2)       zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego    Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (druk nr 193),

3)      nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie (druk nr 194),

4)      wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 195),

5)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 196),

6)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 197).

9.        Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-10-12 14:38:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-10-12 14:38:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-10-12 14:40:04)
XIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 7 września 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Śmigiel współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 186),

2) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 187),

3) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 188),

4) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 189),

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 190),

6) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku (druk nr 191).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-31 07:58:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-31 07:58:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-08-31 08:00:13)
XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)        przyjęcia informacji o stanie środowiska (druk nr 179),

2)        zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (druk nr 180),

3)        uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego" (druk nr 181),

4)        udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu"(druk nr 182),

5)        wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308" (druk nr 183),

6)        zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 184),

7)        zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 185).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-08-10 13:57:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-08-10 13:57:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-08-10 14:05:02)
XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.  Zapytania radnych.

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (druk nr 165),

2)  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr 166),

3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok (druk nr 167),

4)  przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok (druk nr 168),

5)  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie i Słoninie (druk nr 169),

6)  wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 170),

7)  przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (druk nr 171),

8)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany" (druk nr 172),

9)  wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie" (druk nr 173),

10) emisji obligacji (druk nr 174),

11) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej (druk nr 175),

12) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 176),

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 177),

14) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego (druk nr 178).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-06-21 10:22:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-06-21 10:22:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-06-21 10:25:50)
XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

I.                   Część uroczysta z okazji 1050 - lecia Chrztu Polski.

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Wykład pana mgr Piotra Filipowicza, dyrektora Zespołu Szkół w Bronikowie na temat „Chrzest Polski bramą do chrześcijańskiej Europy".

3.        Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia proklamacji  z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (druk nr 163).

 

II.                Część robocza.

 

1.           Przedstawienie porządku obrad.

2.           Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

3.           Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

4.           Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.           Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.           Zapytania radnych.

7.           Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej powiatu kościańskiego za rok 2015.

8.           Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu Kościańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na rok 2015".

9.           Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      nabycia nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 153),

2)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu (druk nr 154),

3)      nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego" (druk nr 155),

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej
w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 156),

5)      zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 157),

6)      zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 158),

7)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 159),

8)      przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 160),

9)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 161),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 162).

10.       Wnioski i oświadczenia radnych.

11.       Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-04-20 08:43:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-04-20 08:43:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-04-20 08:45:17)
XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.      Informacja o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie za rok 2015.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok (druk nr 132),

2)      przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r. (druk nr 133),

3)      przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2015 r. (druk nr 134),

4)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie (druk nr 135),

5)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Białczu i Nowym Białczu (druk nr 136),

6)      zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/54/15 z dnia 29  kwietnia 2015 r. (druk nr 137),

7)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 138),

8)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 139),

9)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 140),

10)  przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 141),

11)  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020 (druk nr 142),

12)  zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 150),

13)  powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 143),

14)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wodnej
i Pocztowej w Racocie" (druk nr 144),

15)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz
z budową kanalizacji deszczowej" (druk nr 145),

16)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 146),

17)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 147),

18)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 148),

19)  przyjęcia „Strategii Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2026" (druk nr 149).

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-03-09 09:45:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-03-09 09:44:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-03-09 09:46:58)
XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański za rok 2015.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020 (druk nr 123),

2)      rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego (druk nr 124),

3)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 125),

4)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 126),

5)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku (druk nr 127),

6)      sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku (druk nr 128),

7)      sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku (druk nr 129),

8)      sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku (druk nr 130).

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-01-20 12:51:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-01-20 12:51:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-01-20 12:56:03)
XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

4.        Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

5.        Wręczenie stypendystom Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego stypendiów pomostowych.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

8.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

9.        Zapytania radnych.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach (druk nr 109),

2)      przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych (druk nr 110),

3)      zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 111),

4)      zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 112),

5)      przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
(druk nr 113),

6)      przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (druk nr 114),

7)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 115),

8)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 116),

9)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 117),

10)  uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 118),

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok (druk nr 119),

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok (druk nr 120),

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok (druk nr 121),

14)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok (druk nr 122).

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-12-22 15:46:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-12-22 15:46:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-12-22 15:51:14)
XII sesja Rady Powiatu Kościańskiego 9 grudnia 2015 r.

XII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (druk nr 103),

2)      trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (druk nr 104),

3)      przyjęcia od Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież (druk nr 105),

4)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 106),

5)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 107).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-12-04 10:49:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-12-04 10:48:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-12-04 10:51:23)
XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego 25 listopada 2015 r.

XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Zapytania radnych.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)     przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego
w roku szkolnym 2014/2015 (druk nr 92),

2)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" (druk nr 93),

3)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku (druk nr 94),

4)    Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 95),

5)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 96),

6)    zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 97),

7)    utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (druk nr 98),

8)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 99),

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 100).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-11-17 14:33:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-17 14:31:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-11-16 11:47:19)
X sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 26 października 2015 r.

X sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 października 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)       likwidacji powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego (druk nr 85),

2)       zgody na zamianę nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 86),

3)       deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 87),

4)      deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 88),

5)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 89),

6)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 90).

9.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-10-20 08:30:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-10-20 08:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-11-16 11:45:49)
IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 30 września 2015 r.

IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.  Zapytania radnych.

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)  przyjęcia informacji o stanie środowiska (druk nr 76),

2)  przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 77),

3)  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Krzywiniu (druk nr 78),

4)  zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (I)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 79),

5)  zmiany uchwały nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 80),

6)  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku (druk nr 81),

7) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Powiat Gostyński współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 82),

8) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 83),

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 84).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-09-22 12:53:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-09-22 12:59:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-11-16 11:45:28)