logo
ucho   logo bip

II sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

4.   Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.   Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.   Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.   Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 6),

2)   powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7),

3)   powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 8),

4)   powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 9),

5)   powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 10),

6)   przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok (druk nr 11),

7) przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (druk nr 12),

8)   delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 13),

9)   zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (druk nr 14),

10) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" (druk nr 15),

11)  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (druk nr 16),

12) określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 17),

13) wynagrodzenia Starosty Kościańskiego (druk nr 18).

8.  Wnioski i oświadczenia radnych.

9.  Zakończenie sesji.