logo
ucho   logo bip
Informacja o XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr 119).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2020” (druk nr 120).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (druk nr 121).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku (druk nr 122).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (druk nr 123).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 124).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku (druk nr 125).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 126).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 127).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 128).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 129).
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie sesji.