logo
ucho   logo bip
Informacja o XVI zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 8 maja 2020 roku

o godz. 15.30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (druk nr 162).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r. (druk nr 163).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r. (druk nr 164).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 165).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 166).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 167).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie (druk nr 168).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie (druk nr 169).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie (druk nr 170).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie (druk nr 171).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie (druk nr 172).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 173).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 174).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan (druk nr 175).
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 182).
 22. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 176).
 23. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie (druk nr 177).
 24. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 178).
 25. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 179).
 26. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 180).
 27. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 181).
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zakończenie sesji.