logo
ucho   logo bip
Informacja o XVIII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok (druk nr 188).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok (druk nr 189).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 190).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. (druk nr 191).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (druk nr 192).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 193).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 194).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 195).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 196).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (druk nr 197).
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl