logo
ucho   logo bip
Informacja o XX zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 23 września 2020 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (druk nr 207).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 208).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 209).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 210).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 211).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029 (druk nr 212).
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl