logo
ucho   logo bip
Informacja o XXIX zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r. (druk nr 279).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok (druk nr 280).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (druk nr 281).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie (druk nr 282).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie (druk nr 283).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 284).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 285).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 286).
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl