logo
ucho   logo bip
Informacja o XXVII zdalnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 10 marca 2021 roku

o godz. 16.00 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 254).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 255).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023” (druk nr 256).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 257).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 258).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (druk nr 259).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 260).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk 261).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 262).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 (druk nr 263).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 264).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 265).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 266).
 21. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 267).
 22. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 268).
 23.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 269).
 24. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 270).
 25. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku (druk nr 271).
 26. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku (druk nr 272).
 27. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku (druk nr 273).
 28. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku (druk nr 274).
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.
 30. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl