logo
ucho   logo bip
XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 16.00
w sali nr 23 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2026 (druk nr 308).
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023 (druk nr 309).
 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 "Rynek Pracy" Działanie 1.6 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. (druk nr 310).
 10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Widziszewie (druk nr 311).
 11. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku (druk nr 312).
 12. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 313).
 13. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Nietążkowie (druk nr 314).
 14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie upoważnienia przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (druk nr 315).
 15. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 (druk nr 316).
 16. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029 (druk nr 317).
 17. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 r. (druk nr 318).
 18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym (druk nr 319).
 19. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan (druk nr 320).
 20. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 321).
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zakończenie sesji.

 

Transmisja sesji na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego: www.powiatkoscian.pl