logo
ucho   logo bip

XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Zapytania radnych.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)     przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego
w roku szkolnym 2014/2015 (druk nr 92),

2)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" (druk nr 93),

3)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku (druk nr 94),

4)    Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 95),

5)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 96),

6)    zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 97),

7)    utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (druk nr 98),

8)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 99),

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 100).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.