logo
ucho   logo bip

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

4.        Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

5.        Wręczenie stypendystom Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego stypendiów pomostowych.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

8.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

9.        Zapytania radnych.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach (druk nr 109),

2)      przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych (druk nr 110),

3)      zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 111),

4)      zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 112),

5)      przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
(druk nr 113),

6)      przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (druk nr 114),

7)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 115),

8)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 116),

9)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 117),

10)  uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 118),

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok (druk nr 119),

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok (druk nr 120),

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok (druk nr 121),

14)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok (druk nr 122).

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.