logo
ucho   logo bip

XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański za rok 2015.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020 (druk nr 123),

2)      rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego (druk nr 124),

3)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 125),

4)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 126),

5)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku (druk nr 127),

6)      sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku (druk nr 128),

7)      sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku (druk nr 129),

8)      sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku (druk nr 130).

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.