logo
ucho   logo bip
XL sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r.
o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie, ul. Szpitalna 7

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021 (druk nr 374),
2) zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 375),
3) zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 376),
4) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 377),
5) statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (druk nr 378),
6) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 379),
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 380),
8) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku (druk nr 381).
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie sesji.