logo
ucho   logo bip

XLI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk nr 382),

2)      przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r. (druk nr 383),

3)      określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański  (druk nr 384),

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie (druk nr 385),

5)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach (druk nr 386),

6)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie (druk nr 387),

7)      statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 388),

8)      obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 389),

9)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 390),

10)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 391).

9.        Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.