logo
ucho   logo bip

XLII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

4.        Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 392),

2)      uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" (druk nr 393),

3)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku (druk nr 394),

4)      zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. (druk nr 395),

5)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku (druk nr 396),

6)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 397),

7)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku (druk nr 398),

8)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 399),

9)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 400).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

12.    Wręczenie podziękowań radnym Rady Powiatu Kościańskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Kościanie.

13.    Zakończenie sesji.