logo
ucho   logo bip

XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.      Informacja o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie za rok 2015.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok (druk nr 132),

2)      przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r. (druk nr 133),

3)      przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2015 r. (druk nr 134),

4)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie (druk nr 135),

5)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Białczu i Nowym Białczu (druk nr 136),

6)      zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/54/15 z dnia 29  kwietnia 2015 r. (druk nr 137),

7)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 138),

8)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 139),

9)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 140),

10)  przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 141),

11)  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020 (druk nr 142),

12)  zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 150),

13)  powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 143),

14)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wodnej
i Pocztowej w Racocie" (druk nr 144),

15)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz
z budową kanalizacji deszczowej" (druk nr 145),

16)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 146),

17)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 147),

18)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 148),

19)  przyjęcia „Strategii Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2026" (druk nr 149).

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.