logo
ucho   logo bip

XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

I.                   Część uroczysta z okazji 1050 - lecia Chrztu Polski.

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Wykład pana mgr Piotra Filipowicza, dyrektora Zespołu Szkół w Bronikowie na temat „Chrzest Polski bramą do chrześcijańskiej Europy".

3.        Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia proklamacji  z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (druk nr 163).

 

II.                Część robocza.

 

1.           Przedstawienie porządku obrad.

2.           Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

3.           Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

4.           Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.           Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.           Zapytania radnych.

7.           Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej powiatu kościańskiego za rok 2015.

8.           Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu Kościańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na rok 2015".

9.           Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      nabycia nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 153),

2)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu (druk nr 154),

3)      nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego" (druk nr 155),

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej
w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 156),

5)      zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 157),

6)      zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 158),

7)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 159),

8)      przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 160),

9)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 161),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 162).

10.       Wnioski i oświadczenia radnych.

11.       Zakończenie sesji.